معرفي   ::   تاليفات   ::   تماس با ما   ::   كتابها   ::   منابع پیشنهادی   ::   نمونه سئوالات

  كتابهاي چاپ شده:

تصاویر کتابهای چاپ شده:
2002 نکته در مدیریت مدیریت اجرائی مدیریت سرمایه انسانی
روانشناسی کار سازمانی صنعتی تئوری سازمان کتاب جامع تست مدیریت
مدیریت فرهنگ سازمانی تئوریهای سازمان و مدیریت رفتار سازمانی کتاب مهندسی صنایع
مدیریت تطبیقی سازمان و مدیریت نیازسنجی آموزش
مدیریت ریسک  1717 Tests in Management  2200 آزمون کارشناسی ارشد 
کتاب مدیریت اجرائی  سازمان و مدیریت  مبانی سازمان و مدیریت 
مبانی سازمان و مدیریت MBA & EMBA  مهارتهای عمومی مدیریت 
   

طراحي و اجراء: JKH