معرفي   ::   تاليفات   ::   تماس با ما   ::   كتابها   ::   منابع پیشنهادی   ::   نمونه سئوالات

  منابع کارشناسی ارشد:

قال علی(ع) : هر کس درب بسته­ای را بکوبد و پافشاری نماید، آن را فتح خواهد کرد

 

کتب مورد نیاز کارشناسی ارشد مدیریت در تمام گرایشها

 

تئوریهای مدیریت شامل 4 درس است:

1- مبانی سازمان و مدیریت، 2- مدیریت رفتار سازمانی، 3- مدیریت منابع انسانی، 4- تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روشها

 

کتابهای مبانی سازمان و مدیریت به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1- مدیریت عمومی، تألیف الوانی، چاپ23     2- مبانی سازمان و مدیریت، تألیف دکتر رضائیان،      3- تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمه الوانی و دانایی­فر

 

رفتار سازمانی به ترتیب اهمیت عبارتند از:

مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تألیف دکتر رضائیان، چاپ 1379، انتشارات سمت

رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی

تیم سازی در قرن بیست و یک ( رضائیان)

انتظار عدالت و عدالت در سازمان ( رضائیان)

مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان( رضائیان)

مدیریت فشار روانی ( رضائیان)

مدیریت تعارض و مذاکره( رضائیان)

سیستم اطلاعات مدیریت ( رضائیان)

مدیریت رفتار فردی( قلی پور)

 

مدیریت منابع انسانی

1- مدیریت منابع انسانی، تألیف میر سپاسی، چاپ 25     2- مدیریت منابع انسانی، تألیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت     3- مدیریت منابع انسانی، تألیف ابطحی، چاپ چهارم

 

تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روشها

1- تجزیه و تحلیل سیستمها، رضائیان، انتشارات سمت

 

اقتصاد خرد

1- سالواتوره   2- لفت ویچ    3- دولتشاهی         4- محسن نظری

اقتصاد کلان

1- روزبهان     2- طبیبیان     3- تفضلی      4- محسن نظری

 

ریاضیات

1- جلدی پورکاظمی (ترجمه)          2- جلدی پورکاظمی (تألیف)

 

آمار

1- جلدی عادل آذر                        2- کتاب دکتر مسعود نیکوکار 3- کتاب بیدار فرخور

 

پژوهش عملیاتی

1- مهرگان      2- زهرا برومند          3- دوجلدی لیبرمن                       4- حمدی طه

 

بازاریابی

1- کاتلر                   2- ونوس                 3- آرمسترانگ

 

مدیریت مالی

1- دو جلدی و ستون بریگام، 2- کتاب اقتصاد مهندسی، اسکونژاد، 3- مدیریت مالی دوجلدی، احمد مدرس و فرهاد عبدالله زاده ، 4- احمد مدرس و عبداله زاده (2 جلد)، 5- نیکومرام، رهنمای رود پشتی و هیبتی (2 جلد)

 

مدیریت تولید

1- جعفرنژاد و باسمنچ                  2- الوانی                                    3- داوودپور

 

مالیه عمومی

1-     مالیه عمومی در تئوری و عمل، 2 جلد تألیف ماسگریو، ترجمه ابراهیمی فر، 2- مالیه عمومی، ابوطالب مهندس، 3-جزوه مالیه عمومی (دست نویس)، دکتر صدقی، 4- رنگرز و خورشیدی

 

بودجه

1. استاد (اقتداری و دیگران)، 2- بودجه، فرزیب، 3- جزوه بودجه مدنی (دست نویس) یا کتاب دانشگاه پیام نور

 

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

1. کتاب طهرانی   2. راعی و تلنگی            3. مهندسی مالی  فریدون رهنمای رودپشتی

 

حسابداری مالی و صنعتی

اصول حسابداری 1و2     نوروش ( تالیف و ترجمه)     حسابداری صنعتی     نوشته  اسکندری

 

طراحي و اجراء: JKH