معرفي   ::   تاليفات   ::   تماس با ما   ::   كتابها   ::   منابع پیشنهادی   ::   نمونه سئوالات

  منابع پیشنهادی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان:

قال علی (ع) « هر کس درب بسته ای را بکوبد و پافشاری نماید، آن را فتح خواهد کرد

  

منابع اساسی با علامت مشخص *  شده اند

 

منابع پیشنهادی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

تنظیم کننده:محمدرضا دلوی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ورودی 85

 

تئوری های مدیریت:

 1- تئوری سازمان *                                رابینز، ترجمه: الوانی و دانایی فرد، نشر صفار

2-  تئوری و طراحی سازمان .2 جلد *                 دفت، ترجمه: پارسائیان و اعرابی، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

3- تئوری های سازمان و مدیریت،                       رحمان سرشت، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فنی و هنر

4- سازمانها: سیستم های عقلانی، طبیعی و باز، اسکات، ترجمه: اهرنجانی و تیرانی، دانشگاه تهران

5- تئوری سازمان : اسطوره ها *                        شفریتز واوت، ترجمه: پارسائیان، ناشر فرزانه

6- سازمان و مدیریت،                                       دلوی و جمشیدیان،(فصل چهارم) ناشر سیمین

7- مدیریت دانش،                                            نانوکا و تاکوچی، ترجمه: عطافر و دیگران، سماء قلم

8- سازمان،                                          هال، ترجمه: پارسائیان و اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

9-سازمانها ،*                                       اسکات ، ترجمه: اهرنجانی، انتشار ات سمت،

10- تئوری سازمان                                 نوشته: هچ ترجمه دانایی فرد، ناشر نشرافکار              

11- نظریه های کلان جامعه شناختی و...            نوشته: بورل ومورگان، انتشارات سمت، ترجمه: بختیاری

 

رفتار سازمانی                  

 1-رفتاری سازمانی،3 جلدی ،*                          رابینز، ترجمه: پارسائیان و اعرابی ، دفتر پژوهش های فرهنگی

2- مدیریت رفتار سازمانی،                                کریتنر و کینیکی، ترجمه فرهنگی و صفرزاده ناشر پیام پویا

3- تئوری های رفتار سازمانی،*                         بهروز قاسمی، انتشارات هیأت

4- مدیریت رفتار سازمانی،                                رابینز، ترجمه فرزاد امیدواران، مؤسسه کتاب مهربان نشر

5- مدیریت فرهنگ سازمانی،*                           دکتر ابزری و دلوی، ناشر قاصد سحر

6-  مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی  دکتر افجه ، انتشارات سمت

 

مدیریت منابع انسانی

 1- مدیریت منابع انسانی                                  میرسپاسی چاپ 23، انشارات میر

2- مدیریت منابع انسانی پیشرفته،*                             عباس پور، انتشارات سمت

3- مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،*               آرمسترانگ ، ترجمه اعرابی و ایزدی ، دفتر پژوهش های فرهنگی

4- استراتژی منابع انسانی،*                               بامبرگر و مشولم، ترجمه پارسائیان و اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

5- مدیریت منابع انسانی ،                                سینجر، ترجمه فریده آل آقا، مرکز آموزش مدیریت دولتی اسفندیار

6- مدیریت منابع انسانی ،                                اسفندیار سعادت، انتشارات سمت

 

روش تحقیق

 1- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت ، رویکردی جامع*    تألیف دانایی فر، الوانی، عادل آذر2، جلد انتشارات صفار

2- روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، 3 جلد، *                      باقرساروخانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3- مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،                           نوشته محمدرضا حافظ نیا، انتشارات سمت         

4- کندوکاوها و پنداشته ها،                                          فرامرز رفیع پور، شرکت سهامی انتشارات

5- روش های تحقیق در مدیریت،                                    سکاران، ترجمه صائبی و شیرازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

6- روش تحقیق در مدیریت،                                  خاکی، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

7- مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،   علی دلاور ، انتشارات رشد

8- مجموعه کتابهای روش تحقیق دفتر پژوهش های فرهنگی      13  جلد

9- درآمدی بر تحقیق مدیریت*                            اسمیت ودیگران، ترجمه اعرابی و ایزدی دفتر پژوهشهای فرهنگی

10- تحقیق سازمانی*                                      بروتون و میلوارد ترجمه اعرابی و هاشم آقا زاده

         

سیاست بازرگانی

 1- مدیریت استراتژیک،*                                   دیوید،ترجمه: پارسائیان و اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

2- مدیریت راهبردی،                              پیرز و رابنسیون، ترجمه حسینی ، انتشارات سمت

3- مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان،       حسین رحمان سرشت، دانشگاه علامه طباطبائی

4- مبانی مدیریت استراتژیک،*                          هانگرو ویلین، ترجمه و ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی

5- جنگل استراتژی،                               مینتزبرگ و دیگران، ترجمه داریانی، شرکت پردیس

6- مدیریت استراتژیک،                                     هرسیون، جان، بهروز قاسمی، انتشارات هیأت

7- استراتژی بازاریابی،*                                   واکر و دیگران، دفتر پژوهش های فرهنگی

8- مدیریت بازاریابی،                              کاتلر، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آتروپات

9- کنترل استراتژیک،                              لوزنژ، ترجمه اعرابی و حکاک،

10- مدیریت راهبردی،                                      دفتر پژوهش های فرهنگی ، رحمان سرشت

11- مدیریت استراتژیک بازار                     دیوید آکر، ترجمه : صفرزاده، فرهنگی ، خادمی ناشر پیام پویا

 

زبان تخصصی

Organizations  A  Strutegic  Rerspective                  BY : Ferguson & Ferguson            

 

مقالات نوشته شده اساتید گروه مدیریت در مجلات متعدد مطالعه شود.

 

طراحي و اجراء: JKH